Gràcies per posar les dades fonamentals, no hi ha manera de pillar-les a la xarxa. I en català, s agraeix que ho feu